logoCuza.png        logoLitere.png 

Informatii studenti

  Informatii studenti

Blogul studentilor germanistihttps://diefederiasi.wordpress.com/blog/

CULTURA GERMANA IN CONTEXT EUROPEAN        

  Obiectivele generale ale programului de masterat sunt:

       Dezvoltarea gândirii critice şi creative şi operarea cu concepte de bază din mai multe arii (literatură, lingvistică, filozofie, religie, sociologie etc.);

       Cultivarea abilităţilor de comunicare, atât în scris cât şi prin dialog;

       Susţinerea colaborării cu alte programe similare din ţară şi din străinătate.

 

Dintre obiectivele specifice ale programului de masterat amintim doar:

       Oferirea unui aparat critico-teoretic şi a unui corpus de materiale pentru ca masteranzii să exploreze, să interpreteze şi să relaţioneze experienţele din ţările de limbă germană la contextul cultural, social, politic şi istoric european;

       Pregătirea masteranzilor pentru a aprecia şi a înţelege diversitatea culturală a ţărilor de limbă germană şi să raporteze experienţele acestor culturi şi civilizaţii la contextul românesc.

 

2. Discipline studiate.

Materii studiate în cadrul masteratului:

Literatură central europeană / Arta şi tehnica traducerii / Literatură germ. în perspectivă comparată / Literatură şi cultură. Estetică şi poetică / Gândire socio-filosofică in spatiul cultural germanofon / Limbă şi cultură. Semantică şi pragmatică / Limbă, religie şi cultură în EM romano-german / Germania după 1945: sistemul constituţional şi politic / Metodologia studiilor culturale / Literatură şi arte / Sisteme mass-media. Ziare, radio, TV în D, A, CH.

3. Calificarea obtinuta.

Absolvenţii de germanistică pot lucra ca asistenti manager in firme care utilizeaza limba germana, sau în învăţământul preuniversitar şi universitar, în domeniul traducerilor şi al interpretariatului (traducător autorizat, traducător al unei firme private, traducător în cadrul Instituţiilor Europene etc.), in domeniul limbii si literaturii germane sau al studiilor culturale. Pe langa acestea, cu ajutorul unor cursuri aditionale, ei pot lucra si ca jurnalisti (presa, radio sau televiziune), ca agenti de vanzari, ca agenti publicitari in domeniul marketingului, precum si in serviciul diplomatic international din cadrul administratiei statului.


Examen de licenţã 2022

Limbã, literaturã şi LMA germanã

  • Examenul se va desfãşura în limba germanã.
  • Programarea la examen pe ore se face cu 24 de ore înainte de începerea examenului. 

Examenul are doua parti:

Partea 1: Testarea oralã a cunoştinţelor de specialitate dintr-un domeniu din aria curricularã: candidatul are posibilitatea de a opta pentru una din cele trei categorii

  • Literaturã germanã
  • Limbã germanã
  • LMA germanã

În ziua examenului, fiecare candidat îşi alege o arie curricularã, alege un numãr de la 1-16 (literatură), 17-32 (limbă), 33-48 (LMA). I se aratã pe ecran subiectul semnat şi ştampilat şi candidatul formuleazã un rãspuns. 

Partea II: Prezentarea tezei (maxim 10 minute), dupã care comisia formuleazã o întrebare / discuţie pe baza tezei.

Bibliografie pentru Examenul de Licență 2022

Limba germană

1. Bußmann, Hadumod: Lexikon der Sprachwissenschaft. Alfred Kröner, Stuttgart 1990.
2. Călugărița, Aurelia / Danciu, Cornelia: Gramatica limbii germane. Corint, București 2006.
3. Dobridor Constantinescu, Gheorghe: Dicționar de termeni lingvistici. Teora, București 1990.
4. Dreyer, Hilke / Schmitt, Richard: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber 2009.
5. Drosdowski, Günther ș.a.: Duden – Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. vol. 4, Dudenverlag, Mannheim, Wien, Zürich 1984.
6. Fleischer, Wolfgang: Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig 1982.
7. Helbig, Gerhard / Buscha Joachim: Kurze deutsche Grammatik für Ausländer. VEB Leipzig 1990.
8. Hoberg, Rudolf / Hoberg, Ursula: Der kleine Duden. Gramatica limbii germane. Traducere si adaptare de Octavian Nicolae, Polirom, Iași 1996.
9. Nicolae, Octavian: Gramatica contrastivă a limbii germane II. Morfologia și Sintaxa. Polirom, Iași 2001.
10. Nicolae, Octavian: Dicționar de gramatică a limbii germane. Polirom, Iași 2002.
11. Savin, Emilia: Gramatica limbii germane. Mașina de scris, București 1995.
12. Schmid, Hans Ulrich: Einführung in die deutsche Sprachgeschichte, J.B. Metzler Verlag, Stuttgart 2017.
13. Schippan, Thea: Lexikologie deutschen Gegenwartssprache, Tübingen: Niemeyer 2002.

Aria curiculară: Limba germană: das Substantiv, Gebrauch des Adjektivs, Satzarten, Wörterbücher, die Veränderung der Sprache, das Perfekt

Literatura germana

Literatura primară

1. J. W. von Goethe: „Suferințele tânărului Werther", orice ediție
2. Gotthold Ephraim Lessing, Nathan înțeleptul, “, orice ediție
3. E.T.A. Hoffmann: „Urciorul de aur", orice ediție
4. Thomas Mann: „Moartea la Veneția“, orice ediție
5. Franz Kafka: „Procesul“, orice ediție
6. Hermann Hesse, Jocul cu mărgelele de sticlă“, orice ediție
7. Friedrich Dürrenmatt: „Vizita bătranei doamne”, orice ediție

Literatura secundară

1. Eva Angerer, Die Literaturtheorie Julia Kristevas. Von Tel Quel zur Psychoanalyse, Wien: Passagen Verlag 2007 
2. Aleida Assmann: „Einführung in die Kulturwissenschaft. Grundbegriffe, Themen, Fragestellungen”, Berlin: Erich Schmidt Verlag 2017
3. Nicolae Balota: „Literatura germană : de la Sturm-und-Drang la zilele noastre” Bucureşti: EuroPress Group 2007
4. Klaus Michael Bogdal, Neue Literaturtheorien, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2005
5. Oliver Simons, Literaturtheorien zur Einführung, Hamburg: Junius Verlag 2009

Aria curiculară: litertaura germane: Die »Leiden«im Roman Die Leiden des jungen Werther; Lessings Antwort auf die Aufklärung im Theaterstück Nathan der Weise; die Leitgedanken der Aufklärung; die Leitgedanken der deutschen Klassik; die reale und fantastischen Welt in E.T.A. Hoffmanns Der goldne Topf; Hauptthemen im Theaterstück Der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt.

Limbi moderne aplicate

1. R. Arntz/H. Picht/F. Mayer: Einführung in die Terminologiearbeit. Hildesheim, 2002.
2. C. Cujbă: Grundbegriffe der Lexikologie. Iaşi, 1998.
3. H. Felber/G. Budin: Terminologie in Theorie und Praxis. Tübingen. 1989.
4. Hans-Jürgen Heringer: Interkulturelle Kommunikation: Grundlagen und Konzepte. Stuttgart: UTB 2010;
5. W. Koller: Einführung in die Übersetzugswissenschaft. Quelle u. Meyer Verlag, Wiesbaden,1987.
6. K. Reiss: Texttyp und Übersetzungsmethode. Julius Groos Verlag, 1983;

Aria curiculară: LMA: Technik und Kunst des Übersetzens, Problematik der Äquivalenz, Wortbildung, Fachsprache, terminologische Arbeit, Dolmetschen.

În atenția studentelor și studenților la germanistică

(principal, secundar, limbi și literaturi, LMA)

Oportunități:

•    Posibilitatea începătorilor de a ajunge la finalul ciclului de studiu Bachelor la nivelul B1 sau B2 (conform cadrului de referință european). Exemple pozitive: Există studenți care au pornit ca începători, au accesat in anul al II-lea grupa de avansati, ajungand la B1, după doar un an de studii.
•    Beneficiu de a folosi 6 biblioteci aflate in cartierul Copou cu fond de carte si alte materiale în limba germană (BCU ,,Mihai Eminescu“, Biblioteca Facultății de Litere, Lesesaal, Österreich-Bibliothek, Biblioteca ,,Traian Bratu”, Biblioteca Centrului Cultural German).
•    Beneficiu de a lua parte la programul cultural oferit de către: Centrul Cultural German și Forumul Austriac.
•   Posibilitatea de a fi membru în cadrul Clubului Studenților Germaniști (CSG).
•   Posibilitatea de a efectua practică atât în domeniul pedagogic (privat și de stat) cât și în domeniul firmelor din industria privată.
•   Perspective de a ocupa locuri de muncă în domeniile: educație (privat și de stat), traduceri, office management, achizitii, etc. imediat după absolvirea ciclului de licenţă
•    Oportunități de burse (Erasmus, Erasmus+, DAAD, KAAD, ÖAD etc.)
•    Posibilitatea de a accesa programul de tutoriat gratuit începând cu semestrul al II-lea

Drepturi:

•    Puteți desemna câte un reprezentant al grupei, care va ține legatura cu responsabilul de an.
•   Puteți recupera în mod gratuit, fără taxă, examene în cadrul celor două sesiuni de restanță din iarnă și din vară.
Menţiune: Studentţii au dreptul de a se prezenta gratuit la 2 examinări în cadrul aceluiaşi an (caz concret: în sesiune şi în restanţa imediată. Există şi scenariul în care pentru un examen din iarnă nu s-au prezentat nici în sesiune, nici în restanţă, au dreptul de a se prezenta în vară gratuit la cele două re-examinări, dar dacă nu s-au prezentat deloc in anul curent, anul următor plătesc automat taxă de participare)

Îndatoriri:

•    Prezenţa la cursuri este facultativă, prezenţa la seminarii şi cursuri practice este obligatorie.

•    La cursurile practice se admit:
             - max. 4 absente (motivate+nemotivate) /semestru, la anul I si
             - max. 3 absente (motivate+nemotivate) /semestru, la anii II si III.

•    Nerespectarea îndatoririlor de mai sus anulează dreptul de a susține examen de curs practic în sesiunea curenta - examenul se poate da în sesiunea de restante.
     Observatie: cine acumuleaza numarul maxim de absenta pana la sustinerea examenului partial, va intra si cu acest examen în sesiunea de restante!

•    Îndatoririle de mai sus derivă din reguli. Prin urmare, nu se negociază.

Catedra de Germanistică
Admitere Masterat 2022
Cultura germană în context european

 

Condiţiile de admitere:

Media de admitere:- 60% media examenului de licență şi

- 40% nota la interviu în limba de predare a programului.

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:

1. Media ECTS a anilor de studii,

2. Media de la bacalaureat.

PROBA DE ADMITERE: 18.07.2022, online

Proba de admitere va consta dintr-un interviu alcătuit din două părţi:

1. Autoprezentare şi motivarea alegerii acestui master (în limba germană)

2. Candidata/Candidatul va alege între:

a) o traducere din germană în română. Se pot utiliza dicţionare.

sau

b) prezentarea (în germană) a unei opere literare, la alegerea candidatei/candidatului, din bibliografia alcătuită pe baza programei de literatură germană a ciclului de licență.

 Bibliografie pentru punctul 2.b):

Suferinţele tînărului Werther de J. W. von Goethe

Urciorul de aur de E.T.A. Hoffmann

Procesul de Franz Kafka

Moartea la Veneţia de Thomas Mann

Vizita batranei doamne de Friedrich Dürrenmatt

Homo Faber de Max Frisch


5. Persoana de contact.

Conf.Dr. Casia Zaharia (casia.zaharia@uaic.ro)

 

 

Îndrumători de an:

An I (Germană A+B): Lect. Dr. Casia Zaharia: casiazaharia@yahoo.de
An I (LMA A+B): Drd. Andreea Huţanu: andreeahutanu07@yahoo.com
An II (Germană A+B): Lect. Dr. Cristina Spinei: cristinaspinei@yahoo.de
An II (LMA A+B): Drd. Andreea Huţanu: andreeahutanu07@yahoo.com
An III (Germană A+B): Lect. Dr. Alexandra Chiriac: axypricop03@yahoo.com
An III (LMA A+B): Drd. Andreea Huţanu: andreeahutanu07@yahoo.com
Master An I+II: Lect. Dr. Ana-Maria Pălimariu: anamaria.palimariu@uaic.ro