logoCuza.png        logoLitere.png 

Proiecte nationale

II. Proiecte naționale:

1. Grant: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0131

Titlu: Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități „post-imperiale“, discurs public și cîmpuri culturale.
Perioada de derulare: 2018-2021
Descriere: Proiectul propune un model multi-, inter- și transdisciplinar al tipurilor și varietăților de interacțiune pe care ansamblul de coduri și sisteme comunicative, relații sociale, „bunuri simbolice“ (discursuri, texte, opere de artă), instituții, practici, tradiții constitutive, la un moment dat, pentru ceea ce se înțelege prin „identitatea“ culturală românească, le-a dezvoltat în arealul său de manifestare geografic și istoric, prin intersectarea ei în spațiul comun al civilizației europene, cu acel ansamblu identitar subsumabil conceptului de „limbă și cultură germană“. Pornind de la două concepte cheie ale studiilor culturale : „comunicare interculturală“ și „contact între culturi“, am conceput proiectul nu ca pe un „studiu de caz“, ilustrînd un construct teoretic, ci am considerat raporturile pe care cultura românească le-a  întreținut cu cultura germană drept o „materie“ ce trebuie exploatată din plin în orizontul „faptelor istorice“ concrete. Pentru a examina multitudinea de conexiuni între elementele celor două „identități“ culturale am optat pentru un decupaj temporal corespunzînd perioadei de consolidare democratică și deschidere spre Alteritate a societății românești de după Primul Război Mondial: între 1918, cînd România se întregește cu provincii locuite de o populație majoritar românească, dar și de importante comunități minoritare germanofone, și 1933, cînd instaurarea regimului hitlerist va afecta inclusiv echilibrele dintre cîmpurile socio-culturale din România. O echipă transdisciplinară de specialiști urmează a alcătui o imagine „în mișcare“ a tuturor domeniilor în care, în noua configurație politică, socială și culturală a României „Mari“, respectiva dimensiune interculturală se va manifesta în chip activ și relevant pentru evoluțiile din epocă. Publicarea unui volum cu caracter istorico-enciclopedic va valorifica acest demers explorator complex, menit a reconstitui încă una din fațetele europene ale trecutului culturii românești.    
Coordonatori ai proiectului: prof. dr. Andrei Corbea-Hoisie (director) si prof. dr. Rudolf Gräf.
Participă din ZDK, pe linga colegi de la Istorie si de la Drept de la Iasi, precum si colegi germaniști și istorici de la Universitatea Babeș-Bolyai, Ion Lihaciu, Mariana Barbulescu, Casia Zaharia, Ana Maria Palimariu, Francisca Solomon, Alexandra Chiriac, Iulia Zup, Mihaela Aanei, Cezara Humă, Andreea Huțanu, Ana Dănculesei, Madalina Tvardochlib (pe lista din 2016, nedefinitiva).

2. Grupul de cercetare a istoriei presei de limbă germană / Dicţionar al presei de limbă germană din Bucovina istorică (1848-1940) 

Perioada de derulare: 2009-prezent 

Echipa: Prof. univ. dr. Andrei Corbea-Hoișie (directorul proiectului); Conf. univ. dr. Ion Lihaciu; Conf. univ. dr. Raluca Rădulescu (Universitatea din București);  Dr. Markus Winkler (Berlin); Lect. univ. dr. Hans Neumann; Lect. univ. dr. Dragoş Carasevici; Lect. univ. dr. Cristina Spinei; Lect. univ. dr. Ana-Maria Pălimariu; Lect. univ. dr. Francisca Solomon (coordonare organizatorică); Lect. Univ. dr. Iulia Zup; Dr. Nora Chelaru; Drd. Philippe Blasen (Cluj-Napoca).

Website: http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/proiecte-na-ionale/ 

Dicţionarul presei de limbă germană din Bucovina istorică (1848-1940) îşi propune să evalueze şi să reunească o multitudine de surse bibliografice (primare şi secundare) şi arhivistice cu privire la peisajul jurnalistic de limbă germană din Bucovina anilor 1848-1940. Scopul acestei întreprinderi lexicografice este acela de a contribui la reconstrucţia şi interpretarea critică a fenomenului cultural bucovinean, aşa cum acesta se reflectă în presa vremii, corectând şi completând în aceeaşi măsură stadiul actual al cercetărilor în acest domeniu. Lectura fondului de periodice are în vedere o înţelegere şi o punere în perspectivă a istoriei presei bucovinene de limbă germană, filtrată prin prisma factorilor naţionali, sociali, religioşi, culturali, economici şi politici din Bucovina istorică. 

Obiectivele principale ale acestui proiect de cercetare sunt: evaluarea fondurilor de periodice de limbă germană existente în bibliotecile și arhivele din Austria, România, Ucraina și Germania; identificarea pe cât posibil precisă a redactorilor, proprietarilor și principalilor colaboratori ai fiecărei publicații în parte și situarea pe cât posibil exactă a fiecărei publicații; în cazurile în care pot fi recuperate date de arhive, se va face referire și la tipar, tiraje, difuzare, abonamente, condiția economică a publicațiilor; analiza lexicografică și redactarea articolelor pentru dicționar; diseminarea rezultatelor cercetării prin participări la manifestări științifice și de popularizare, dar și prin intermediul publicațiilor științifice. 

Volume colective apărute

  1. Andrei Corbea-Hoișie, Ion Lihaciu, Markus Winkler (ed.): Prolegomene la un Dicționar al Presei de Limbă Germană din Bucovina Istorică (1848 – 1940), Iași: Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza” 2012. 
  2. Andrei Corbea-Hoișie/ Ion Lihaciu/ Markus Winkler (ed.): Zeitungsstadt Czernowitz: Studien zur Geschichte der deutschsprachigen Presse der Bukowina (1848 – 1940), Kaiserslautern und Mehlingen: Parthenon Verlag 2014. 

 


3. Ediţia Friedrich Schiller în limba română 

Perioada de derulare: 2014 – prezent 

Echipa: Prof. dr. Andrei Corbea-Hoişie (directorul proiectului); Conf. dr. Grigore Marcu;  Conf. Dr. Octavian Nicolae (Aachen);  Lect. dr. Mariana Bărbulescu;  Lect. dr. Casia Zaharia; Lect. dr. Ana-Maria Pălimariu;  Lect. dr. Hans Neumann;  Lect. dr. Cristina Spinei;  Lect. dr. Dragoş Carasevici (coordonare organizatorică) 

Ediţia Friedrich Schiller în limba română îşi are originile într-un proiect iniţiat de catedra de Germanistică în anii 1980 şi întrerupt după 1990. Începând cu anul 2014 el a fost reluat într-un nou cadru, cel al ZDK, şi într-o formulă ce include atât membri ai echipei iniţiale, cât şi tineri germanişti. Proiectul îşi propune editarea în şapte volume, pentru prima dată în România, a unei selecţii a operelor lui Friedrich Schiller, bazându-se pe o riguroasă evaluare a traducerilor deja existente, precum şi pe realizarea de noi traduceri, atât cu scopul de a aduce la lumină texte schilleriene nepublicate până acum la noi, cât şi cu acela de a actualiza texte ale căror variante în limba română ridică mari probleme de receptare pentru publicul cititor al secolului XXI. Un alt obiectiv constă în identificarea, evaluarea şi publicarea, acolo unde este cazul, de traduceri inedite ale textelor dramatice schilleriene aflate în arhivele teatrelor din România. Una din priorităţile proiectului este, de asemenea, asigurarea unui comentariu critic de specialitate (în prefaţă, postfaţă sau note), care să facă din această ediţie un instrument lucru în domeniul filologiei. 

Echipa proiectului se bucură de sprijin din partea Schiller Nationalmuseum/ Deutsches Literaturarchiv Marbach şi Klassik Stiftung Weimar (Goethe- und Schiller-Archiv).

Structura ediţiei Friedrich Schiller. Opere alese este următoarea: Teatru (volumele I, II şi III – coordonatori: Mariana Bărbulescu, Cristina Spinei, Hans Neumann), Lirică (volumul IV – coordonatori: Grigore Marcu, Dragoş Carasevici), Scrieri estetice (volumul V – coordonator: Andrei Corbea-Hoişie), Scrieri istorice (volumul VI – coordonator: Octavian Nicolae), Corespondenţă (volumul VII – coordonator: Ana-Maria Pălimariu). Îngrijirea ediției: Andrei Corbea-Hoișie.

Volume apărute:

  • Friedrich Schiller: Scrieri istorice (VI). Ediție îngrijită de Andrei Corbea-Hoișie. Traducere, prefaţă şi note de Octavian Nicolae. Traducere revizuită de Grigore Marcu. Cuvînt înainte de Ulrich Gaier (Konstanz). Notă asupra ediţiei de Andrei Corbea-Hoişie şi Octavian Nicolae. Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“, Iași 2016.

 

4.  Proiectul Learning communities (Comunități de învățare) - Contract de colaborare cu The Jewish Galicia&Bukovina Project și cu Universitatea din Haifa  

Perioada de derulare: septembrie 2016-decembrie 2017

Website: http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/evenimente/evenimente-curente/ http://galiciabukovinaproject.com/ 

Începând din luna septembrie 2016, Centrul de excelență ZDK în colaborare cu The Jewish Galicia&Bukovina Organization și cu Universitatea din Haifa derulează un program academic cu caracter interdisciplinar care își propune să conecteze cercetători specializați cu precădere în domeniul studierii istoriei și culturii evreilor din Galiția și din Bucovina. În cadrul Centrului de cercetare ZDK de la Iași vor fi organizate întâlniri (seminarii, workshop-uri, comunicări științifice individuale) în cadrul cărora cercetători care activează în acest domeniu la universități și centre de cercetare din țară (București, Cluj, Iași, Rădăuți, Suceava, Timișoara), vor fi invitați în cadrul Centrului ZDK, prezentând și punând în discuție anumite aspecte care țin de istoria evreilor din Galiția și din Bucovina. 

Temele în jurul cărora se vor constitui aceste manifestări științifice sunt următoarele: 1) Dinamici interetnice în Bucovina și în Galiția austriacă; 2) Hasidism, Haskala și Sionism în Bucovina și Galiția – actori, dimensiuni programatice și istorice; 3) Primul Război Mondial: Evreii din Bucovina și din Galiția; 4) Presa „evreiască“ din Bucovina și din Galiția în perioada habsburgică și posthabsburgică – repere teoretice, metodologice și tematice / Evreii din Bucovina și din Galiția în presa vremii; 5) Memoria Bucovinei și Galiției „evreiești” în literatură și artă. 

Prima manifestare a avut loc în data de 19 septembrie 2016, cu participarea Dr. Mihai Ștefan Ceaușu, Cercet. principal I la Institutul de Istorie „Alexandru D. Xenopol“ din Iași al Academiei Române.

Prof. univ. dr. dr. h. c. Andrei Corbea-Hoișie 

Grupul de cercetare a istoriei presei de limbă germană – tutore de grup, expert pe termen lung POSDRU/89/1.5/S/49944

(http://postdoc-uaic.ro/)
Finanțare: 108.000 Euro din Fondul Social European
Perioada de derulare: 2010-2013

Grant - PN II IDEI – cod. 2207/ 2008 – director de proiect
Titlu: Dicționar al presei de limbă germană din Bucovina Istorică (1848-1940) (
http://media.lit.uaic.ro/?p=373)

Perioada de derulare: 2008-2011
Finanțare: 884.478 Lei

Grant -  PN-II-ID-PCE-2011-3-0722 – director de proiect
Titlu: Începuturile modernizării culturii române şi racordarea ei la Occident prin traduceri (
http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2155)

Perioada de derulare: 2011-2014
Finanțare: 1.300.000 Lei

Grant - ID PN II-CT-ERC-2012 – 1 – 5ERC – director de proiect
Titlu: Impulsul Iluminismului în unele traduceri românești din secolul al XVIII-lea  

(http://media.lit.uaic.ro/?page_id=3202)

Perioada de derulare: 2012-2014
Finanțare: 1.480.026 Lei

 

Conf. dr. Ion Lihaciu

Grant - PN II IDEI – cod. 2207/ 2008 –  membru
Titlu: Dicționar al presei de limbă germană din Bucovina Istorică (1848-1940) (
http://media.lit.uaic.ro/?p=373)

Perioada de derulare: 2008-2011
Finanțare: 884.478 Lei

Grupul de cercetare a istoriei presei de limbă germană – membru, expert pe termen lung POSDRU/89/1.5/S/49944

(http://postdoc-uaic.ro/)
Finanțare: 108.000 Euro din Fondul Social European
Perioada de derulare: 2010-2013

Grant - ID PN II-CT-ERC-2012 – 1 – 5ERC – membru
Titlu: Impulsul Iluminismului în unele traduceri românești din secolul al XVIII-lea  

(http://media.lit.uaic.ro/?page_id=3202)

Perioada de derulare: 2012-2014
Finanțare: 1.480.026 Lei

 

Lect. dr. Dragoș Carasevici

Grant - PN II IDEI – cod. 2207/ 2008 – membru
Titlu: Dicționar al presei de limbă germană din Bucovina Istorică (1848-1940)

(http://media.lit.uaic.ro/?p=373)
Perioada de derulare: 2008-2011
Finanțare: 884.478 Lei

Grupul de cercetare a istoriei presei de limbă germană – cercetător asociat
Perioada de derulare: 2010-2013

 

Lect. dr. Hans Neumann

Grant - PN II IDEI – cod. 2207/ 2008 – membru
Titlu: Dicționar al presei de limbă germană din Bucovina Istorică (1848-1940)

(http://media.lit.uaic.ro/?p=373)
Perioada de derulare: 2008-2011
Finanțare: 884.478 Lei

 

Lect. dr. Ana-Maria Pălimariu

Grupul de cercetare a istoriei presei de limbă germană - membru
Finanțare: 108.000 Euro din Fondul Social European
Perioada de derulare: 2010-2013
POSDRU/89/1.5/S/63663

(http://www.postdoc.commscie.uaic.ro/)

Proiect de cooperare bilaterală România-Austria 2014-2015 – director de proiect din partea română
Titlu: Centru şi periferie în literaturi succesoare unui imperiu. Austria şi România după 1918

 

Lect. dr. Cristina Spinei

Grupul de cercetare a istoriei presei de limbă germană - membru
Finanțare: 108.000 Euro din Fondul Social European
Perioada de derulare: 2010-2013
POSDRU/89/1.5/S/63663

(http://www.postdoc.commscie.uaic.ro/)

Proiect de cooperare bilaterală România-Austria 2014-2015 – director de proiect din partea română
Titlu: Discursuri naţionale în presa bucovineană şi în periodicele româneşti din perioada interbelică. Tipologie, similitudini şi determinări ale diferenţei

 

Asist. cerc. dr. Francisca Solomon

Grupul de cercetare a istoriei presei de limbă germană - membru
Finanțare: 108.000 Euro din Fondul Social European
Perioada de derulare: 2010-2013
POSDRU/89/1.5/S/63663

(http://www.postdoc.commscie.uaic.ro/)

Grant - PN-II-RU-PD-2012-3-0233 – director de proiect
Titlu: Dezrădăcinare, deportare și supraviețuire. Modele literare ale identității și memoriei evreilor din Bucovina

(http://media.lit.uaic.ro/?page_id=3928)

Perioada de derulare: 2013-2015
Finanțare: 295.625 Lei

 

Asist. dr. Alexandra Chiriac

Grant -  PN-II-ID-PCE-2011-3-0722 – membru
Titlu: Începuturile modernizării culturii române şi racordarea ei la Occident prin traduceri (
http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2155)

Perioada de derulare: 2011-2014
Finanțare: 1.300.000 Lei

Grant - ID PN II-CT-ERC-2012 – 1 – 5ERC – membru
Titlu: Impulsul Iluminismului în unele traduceri românești din secolul al XVIII-lea  

(http://media.lit.uaic.ro/?page_id=3202)

Perioada de derulare: 2012-2014
Finanțare: 1.480.026 Lei

 

Lect. dr. Iulia Zup

Grupul de cercetare a istoriei presei de limbă germană – cercetător asociat
Perioada de derulare: 2010-2013

Grant - PN-II-RU-PD-2012-3-0241 – director de proiect
Titlu: Evoluţia terminologiei juridice în germană şi română în Bucovina între 1775 şi 1914

(http://bucovina.ucoz.ro/)

Perioada de derulare: 2013-2015

 

Postdoc Markus Winkler

Grupul de cercetare a istoriei presei de limbă germană POSDRU/89/1.5/S/49944 – membru

(http://postdoc-uaic.ro/)
Finanțare: 108.000 Euro din Fondul Social European
Perioada de derulare: 2010-2013


Drd. Ionuț Iustin Irimiea

Grant - ID PN II-CT-ERC-2012 – 1 – 5ERC – membru
Titlu: Impulsul Iluminismului în unele traduceri românești din secolul al XVIII-lea  

(http://media.lit.uaic.ro/?page_id=3202)

Perioada de derulare: 2012-2014
Finanțare: 1.480.026 Lei